کتابخانه های مساجد فانوس IT

کانون فرهنگی امام رضا(ع) مسجد الاقصی (تخصصیIT)